การทบทวนโครงสร้าง ภารกิจ ระบบงาน และกระบวนงาน สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

         เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์) และบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา กองบริหารทั่วไป ทบทวนโครงสร้างภารกิจ ระบบงาน และกระบวนงาน ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ) เป็นวิทยากรในการ Work Shop ครั้งนี้

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 13