วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ เป้าประสงค์

  วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
  สู่สากลเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"

  วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  "มหาวิทยาลัยที่สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาคตะวันออก"

  วิสัยทัศน์ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

  "เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่บริการด้วยนวัตกรรม"

  พันธกิจ

  1) สนับสนุนการจัดการศึกษา
  2) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
  3) บูรณาการภารกิจ และเป็นศูนย์รวมฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการอย่างทันสมัย

  ประเด็นยุทธศาสตร์

  1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
  2) พัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
  3) พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
  4) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

  เป้าประสงค์

  1) พัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถรองรับการให้บริการด้านการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
  2) มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และจัดการศึกษา
  3) มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
  4) พัฒนาคุณภาพนิสิตให้มีคุณลักษณะตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (IDKU)
  5) มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กร
  6) มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้มีมูลค่าเพิ่ม
  7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
  8) พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณ
  9) พัฒนาระบบการบริหารบุคลากร