ประวัติสำนักงานวิทยาเขต

       สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 ในคราวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายปรับเปลี่ยนการบริหารงานและ รูปแบบการดำเนินงานของ "วิทยาลัยชุมชนศรีราชา" ให้เป็น "โครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา" เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารธุรการและสนับสนุนการเรียนการสอน
       โครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชาประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 5 หน่วยงาน ได้แก่ โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการจัดตั้งคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดตั้งสำนักบริการวิทยาการ และโครงการจัดตั้งสำนักงานวิทยาเขต
       สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 ได้มีมติอนุมัติกำหนดฐานะจาก "โครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา" เป็น "วิทยาเขตศรีราชา" ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการกำหนดเขตการ ศึกษาเป็นวิทยาเขต ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2542
       ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 12/2542 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2542 ได้อนุมัติให้มีการแบ่งโครงสร้างในวิทยาเขต ประกอบด้วย 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักบริการวิทยาการ และสำนักงานวิทยาเขต ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2542 โดยสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ
       เนื่องจากสำนักงานวิทยาเขต มีภาระงานและขอบเขตของงานที่รับผิดชอบมากขึ้น เพื่อเป็นการรองรับภาระงานในปัจจุบันและการขยายตัวในอนาคต และมีหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและความคล่องตัวในการดำเนินงานในระดับสำนักงานวิทยา เขตโดยรวม จึงได้เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวทยาเขตได้อนุมัติและในคราวประชุม สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 จึงอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแบ่งโครงสร้างภายในสำนักงาน วิทยาเขตใหม่ แบ่งเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์