Webboard Office Of Sriracha Campus



งานอำนวยการ
รับส่งเอกสาร/ประชุม/ประชาสัมพันธ์/
งานบุคคล/นิติการ/วิจัย/แผนยุทธศาสตร์/งบประมาณ
4
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: ให้คำแนะนำเกี่ยวการสกัดสมุนไพร
โดย สิทธิชัย
2 สัปดาห์ 4 วัน
งานคลังและพัสดุ
พัสดุ/การเงิน/บัญชี
7
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: เงินรายรับ TA (ผู้ช่วยอาจารย์)
โดย ทิวัตถ์
2 เดือน 1 สัปดาห์
งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
หอพักนิสิต/คอนโดบุคลากร/
โรงอาหาร/ร้านค้า/ตลาดนัด
10
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: ร้านถ่ายเอกสาร
โดย นิสิต
1 เดือน 1 สัปดาห์

งานทะเบียนและประมวลผล
รับเข้าศึกษา/ลงทะเบียนเรียน/ขอเอกสารการศึกษา/ขอจบการศึกษา
11
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: สอบถามเรื่องการ จ้าง มหาวิทยาลัยประเมินผลการจัดงาน
โดย รุ่งนภา
2 วัน 14 ชั่วโมง
งานบริการศึกษา
การจัดสอบ/การขอใช้ห้องเรียน
6
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: สอบถามเรื่องสีเนคไทร์ที่ใช้กับชุดครุยส์ครับ
โดย วิทวัส
1 เดือน 1 สัปดาห์
งานกิจกรรมนิสิต
กยศ. กรอ./เบิกอุบัติเหตุ/รด./รักษาพยาบาล/กิจกรรมนิสิต
9
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: กู้กรอ.ภาคผลาย
โดย กยศ.กรอ.
2 เดือน 2 สัปดาห์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการคอมพิวเตอร์/จัดการเครือข่าย
1
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: อยากทราบรายละเอียด
โดย kirtsana
8 เดือน 4 วัน
งานอาคารและยานพาหนะ
ขอใช้รถ/สถานที่/สนามกีฬา/
โสตทัศนูปกรณ์/แจ้งซ่อม/รปภ.
2
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: ข้อมูลสระว่ายน้ำ
โดย Kritsada
3 เดือน 5 วัน
งานห้องสมุด
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ/บริการสารสนเทศ
1
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: ทำไมไม่มีบัตรแล้วไม่สามารถเข้าห้องสมุดได้
โดย 2
2 เดือน 2 สัปดาห์