Webboard Office Of Sriracha Campusงานอำนวยการ
รับส่งเอกสาร/ประชุม/ประชาสัมพันธ์/
งานบุคคล/นิติการ/วิจัย/แผนยุทธศาสตร์/งบประมาณ
5
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: สอบถามเรื่องอินเตอร์เน็ตหอพักนิสิตชายครับ
โดย นิสิต
1 วัน 16 ชั่วโมง
งานคลังและพัสดุ
พัสดุ/การเงิน/บัญชี
7
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: เงินรายรับ TA (ผู้ช่วยอาจารย์)
โดย ทิวัตถ์
8 เดือน 2 สัปดาห์
งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
หอพักนิสิต/คอนโดบุคลากร/
โรงอาหาร/ร้านค้า/ตลาดนัด
10
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: ร้านถ่ายเอกสาร
โดย นิสิต
7 เดือน 2 สัปดาห์

งานทะเบียนและประมวลผล
รับเข้าศึกษา/ลงทะเบียนเรียน/ขอเอกสารการศึกษา/ขอจบการศึกษา
18
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: รายวิชาญี่ปุ่น2
โดย สุรีรัตน์
1 เดือน 3 สัปดาห์
งานบริการศึกษา
การจัดสอบ/การขอใช้ห้องเรียน
10
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
โดย TK
1 เดือน 3 สัปดาห์
งานกิจการนิสิต
กยศ. กรอ./เบิกอุบัติเหตุ/รด./รักษาพยาบาล/กิจกรรมนิสิต
11
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: สามารถขอผ่อนผันค่าเทอมแรกได้มั้ยครับ
โดย K
2 เดือน 1 วัน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการคอมพิวเตอร์/จัดการเครือข่าย
2
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: เข้าระบบนนทรี
โดย นางสาวชนิตสิรี พูลสวัสดิ์
2 เดือน 1 วัน
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ขอใช้รถ/สถานที่/สนามกีฬา/
โสตทัศนูปกรณ์/แจ้งซ่อม/รปภ.
4
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: ขอความอนุเคราะห์
โดย Panupong
4 เดือน 3 สัปดาห์
งานห้องสมุด
จัดการทรัพยากรสารสนเทศ/บริการสารสนเทศ
1
กระทู้
โพสต์ล่าสุด: ทำไมไม่มีบัตรแล้วไม่สามารถเข้าห้องสมุดได้
โดย 2
8 เดือน 3 สัปดาห์