ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรของสำนักงานวิทยาเขตฯ ที่เกษียณอายุ

         เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา โดยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการและนิสิต และผู้อำนวยการกองบริการกลางแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรของสำนักงานวิทยาเขต ฯ ที่เกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 ท่าน ได้แก่
         1. นายอลงกต โขมพัฒน์
         2. นางสาวเพลินพิศ ปิติธีรภาพ
         3. นางประนม พิกุล
         4. นางม้วย อิ้งทม
         5. นายสมรักษ์ งามสม
         6. นายอุทร วิชัยกูล

1632285079402 1 2 11 12 13
15 16 14