ร่วมหารือและสำรวจสถานที่เพื่อดำเนินการออกแบบปรับปรุงทางเท้าและรางระบายน้ำ

         สำนักงานวิทยาเขตศรีราชาโดย ผอ.สำนักงานวิทยาเขต ผอ.กองบริการกลางและบุคลากรงานอาคารสถานที่ฯ ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและกายภาพ และทีมบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมหารือและสำรวจสถานที่เพื่อดำเนินการออกแบบปรับปรุงทางเท้าและรางระบายน้ำ ตามที่ได้รับงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ 2565

8262 8263 8265 8266