สนง.วิทยาเขตศรีราชาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Start slideshow
                เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้มีการทบทวนให้สามารถจัดทำตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมายให้ตอบสนองต่อกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรต่อไป