บุคลากร สนง.วิทยาเขตศรีราชา ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2564

Start slideshow
                เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตศรีราชาได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี 2564 จำนวน 2 ราย คือ นางสาวสวรรยา วิงวร นักวิชาการพัสดุและนายวชิราวุธ แสนอุบล ช่างเทคนิค ชำนาญงาน โดยรับรางวัลกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล