สนง.วิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
KM Pitching Day

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมนำเสนอไอเดียในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กรด้วยการจัดการความรู้ ในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Pitching Day "แบ่งปันแนวคิดการจัดการความรู้มุ่งสู่การพัฒนา KU อย่างยั่งยืน" ผ่านห้องประชุมออนไลน์ โดยร่วมนำเสนอไอเดียรวม 4
ไอเดีย ดังนี้
               1. เพื่อนรักนักวิจัย โดยคุณทัดดาว พรมหู งานห้องสมุด กองบริการกลาง
               2. Fast Chat โดยคุณทิวา อุ่นแก้ว งานห้องสมุด กองบริการกลาง
               3. Counseling Online by YU-PA-DEE โดยคุณยุพดี ทรัพย์เจริญ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต
               4. KU-SRC "GOOD JOBS" โดยคุณฤดีวรรณ อาจหาญ งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต