เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 4 วิทยาเขต

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา (อุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ), ผู้อำนวยการกองบริการกลาง (พนมพร สาคร) และ หัวหน้างานห้องสมุด (มาลี ใจตั้ง) เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 4 วิทยาเขต ม.เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ณ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ
สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
               โดยมีระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
                   1. นโยบายและแผนการบริหารงานห้องสมุดของแต่ละวิทยาเขต
                   2. แผนการดำเนินการอัพเกรดระบบห้องสมุดอัตโนมัติจาก Millennium เป็น Sierra
                   3. กิจกรรม 80 ปี ม.เกษตรศาสตร์คลังความรู้ดิจิทัลและฐานข้อมูลจดหมายเหตุ ม.เกษตรศาสตร์
               ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณา
                   1. แนวทางการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 4 วิทยาเขต
                   2. รายชื่อผู้ประสานงานของแต่ละวิทยาเขต
                   3. กำหนดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดฯ ครั้งที่ 2/2565