เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC LINK)

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้อำนวยการสำนักวิทยาเขตศรีาชา (อุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ) หัวหน้างานห้องสมุด (มาลี ใจตั้ง) และ บุคลากรวิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC LINK) เพื่อมุ่งขยายโอกาสและเพิ่มข่องทางในการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ทางด้านการออกแบบไปยังสถาบันการศึกษา ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการออกแบบในรูปแบบออนไลน์ที่ทันสมัย ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน