งานห้องสมุด ได้รับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565

Start slideshow
               เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้รับเกียรติบัตรห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565 จาก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
               งานห้องสมุด ได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองเป็นห้องสมุดสีเขียวจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ครั้งแรกในปี 2560 โดยมีการติดตามผลผ่านการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล ส่งผลให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวมีความชัดเจนและเกิดความต่อเนื่อง สามารถพัฒนางานห้องสมุดสีเขียวเป็นต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา