ค่านิยมหลัก (Core Value)

  ด้วยสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้กำหนดค่านิยมหลัก (Core Value) คือ KUSRC ซึ่งมีความหมายดังนี้

  K - Knowledge : องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ

  • บุคลากรมีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ

  U - Unity : ความเป็นหนึ่งเดียว ความสามัคคี

  • บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจ รู้จักประนีประนอม ทำงานเป็นทีมและสามารถ บูรณาการเชื่อมโยงงานด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

  S - Smart Organization : เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

  • มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ บุคลากร ระบบ และสิ่งอำนวยความสะดวก

  R - Responsibility : ความรับผิดชอบ

  • การแสดงความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่และทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

  C - Customer Focus : เน้นลูกค้าเป็นหลัก

  • มุ่งปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบและจิตบริการ