สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

ประกอบด้วย หน่วยงานภายใน ดังนี้

กองบริหารยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร

 1. งานบริหารและพัฒนาองค์กร
 2. งานคลังและพัสดุ
 3. งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

กองบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต

 1. งานบริหารการศึกษา
 2. งานนวัตกรรมการเรียนรู้
 3. งานบริหารกิจการนิสิตและการกีฬา
 4. งานทรัพยากรการเรียนรู้

กองบริการและบริหารทรัพย์สิน

 1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. งานกายภาพและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
 3. งานบริหารทรัพย์สิน

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม

 1. งานบริหารการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
 2. งานส่งเสริมศักยภาพด้านดิจิทัล
 3. งานส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

ศูนย์นวัตกรรมการเกษตรอย่างยั่งยืนภูมิภาคตะวันออก