บุคลากรในสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา


กอง/งาน จำนวน
กองบริหารทั่วไป
 งานอำนวยการ  20 คน
 งานคลังและพัสดุ  11 คน
 งานทรัพสินและสิทธิประโยชน์  41 คน
กองบริหารวิชาการและนิสิต
 งานทะเบียนและประมวลผล  4 คน
 งานบริการการศึกษา  7 คน
 งานกิจการนิสิต  9 คน
กองบริการกลาง
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  18 คน
 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ  51 คน
 งานห้องสมุด  9 คน