ข้อมูลสำหรับนิสิต

ข้อควรรู้สำหรับนิสิต

 
 • ปฏิทินการศึกษา (ปริญญาตรี)
 • ปฏิทินการศึกษา (ปริญญาโท)
 • ระเบียบ/ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตในการสอบ
 • เอกสารคำร้องทางการศึกษา
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

 • ทุนการศึกษา/สวัสดิการ

   
 • กองทุนสวัสดิภาพนิสิต วิทยาเขตศรีราชา
 • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 • หน่วยงานบริการนิสิต

   
 • งานบริการการศึกษา [ 065-7162627 ]
 • งานกิจการนิสิต [ 065-7162628 ]
 • งานทะเบียนและประมวลผล [ 065-7162624 ]
 • ห้องสมุด [ 065-7162632 ]
 • หอพักนิสิต [ 065-7162623 ]
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 065-7162630 ]
 • ศูนย์รักษาความปลอดภัย [ 0-3835-4580-4 (666666) ]
 • คณะวิทยาการจัดการ [ 0-3835-2828 ]
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา [ 0-3835-4587-8 ]
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา [ 0-3835-4580-4 ]
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา [ 0-3835-2902,
    081-781-0934 ]
 • คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ [ 0-3835-4580-4 ]
 • ระบบสารสนเทศนิสิต

   
 • ระบบสารสนเทศนิสิต
 • ระบบ Transcript กิจกรรมนิสิต
 • ระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ มก.
 • ระบบประเมินการเรียนการสอน
 • KUSRC webmail
 • Google mail @ku.th
 • บริการ Google for Education

 • ระบบสารสนเทศองค์กรนิสิต

   
 • ระบบการติดตามโครงการ

 • ระบบสารสนเทศอื่นๆ

   
 • ระบบเครือข่ายนนทรี
 • บริการ Office 365 for Education
 • ระบบจองหอพักนิสิต
 • ระบบตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคหอพักนิสิต
 • ระบบขอใช้สถานที่/พื้นที่ส่วนกลาง
 • ระบบจองสนามอาคารพลศึกษา
 • ระบบตรวจสอบเบิก-จ่ายเช็ค
 • ระบบให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาแก่นิสิต