ข้อมูลสำหรับอาจารย์/บุคลากร


ข้อควรรู้ทั่วไป

 
 • จรรยาบรรณบุคลากร
 • การบริหารจัดการความเสี่ยง
 • งานประกันคุณภาพ
 • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

 • สำหรับบุคลากร

   
 • คลังภาพกิจกรรม
 • KM
 • ระบบบริหารงานวิจัย
 • ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
 • KU SMART P
 • ระบบขอซื้อ/ขอจ้าง

 • สำหรับอาจารย์

   
 • ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์
 • ระบบภาระงานอาจารย์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอน
 • ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน MaxLern

 • ติดต่อสอบถาม

   
 • งานบริการการศึกษา [ 065-7162627 (666536) ]
 • งานกิจการนิสิต [ 065-7162628 (666600) ]
 • งานทะเบียนและประมวลผล [ 065-7162624 (666425) ]
 • งานคลังและพัสดุ [ 065-7162622 (666210) ]
 • งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ [ 065-7162623 (666300-6 ) ]
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 065-7162630 (666703) ]
 • ศูนย์รักษาความปลอดภัย [ 0-3835-4580-4 (666666) ]
 • คณะวิทยาการจัดการ [ 0-3835-2828 (661000) ]
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา [ 0-3835-4587-8 (663014) ]
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา [ 0-3835-4580-4 (662202) ]
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา [ 0-3835-2902,
    081-781-0934 (664302)]
 • คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ [ 0-3835-4580-4 (665301) ]
 • สำนักงานวิทยาเขต ศรีราชา [ 0-3835-4580-4 (666103) ]
 • ระบบสารสนเทศ มก.

   
 • ระบบเครือข่ายนนทรี
 • KUSRC webmail
 • Google mail @ku.th
 • บริการ Google for Education
 • บริการ Office 365 for Education
 • ระบบประเมินผลการบริหารงานของคณบดี ผอ.สำนัก/สถาบัน
 • ระบบ มคอ.ออนไลน์

 • ระบบสารสนเทศส่วนกลางวิทยาเขต

   
 • ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (E-Office)
 • ระบบบริหารจัดการห้องเรียน (Room Services)
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
 • ระบบจองรถวิทยาเขต
 • ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
 • ระบบจองสนามอาคารพลศึกษา
 • ตารางการใช้อาคารพลศึกษาและสนามกีฬา
 • ระบบตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคอาคารพักอาศัยบุคลากร
 • ระบบแจ้งซ่อมอาคารพักอาศัยบุคลากร
 • รบบจองห้องพักรับรองอาคารบุคลากร
 • ระบบตรวจสอบเบิก-จ่ายเช็ค
 • ระบบให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา