ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง


หลักสูตร/การศึกษา

 
 • หลักสูตรการศึกษา
 • ปฏิทินการศึกษา
 • ระเบียบ/ข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ปริญญาตรี)
 • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ปริญญาโท)
 • การรับเข้าศึกษาต่อ

 • ทุนการศึกษา/สวัสดิการ

   
 • กองทุนสวัสดิภาพนิสิต วิทยาเขตศรีราชา
 • กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 • ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

   
 • ระบบสารสนเทศนิสิต
 • ผู้ปกครองตรวจสอบผลการเรียน

 • ติดต่อสอบถาม

   
 • งานบริการการศึกษา [ 065-7162627 ]
 • งานกิจการนิสิต [ 065-7162628 ]
 • งานทะเบียนและประมวลผล [ 065-7162624 ]
 • ห้องสมุด [ 065-7162632 ]
 • หอพักนิสิต [ 065-7162623 ]
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ [ 065-7162630 ]
 • ศูนย์รักษาความปลอดภัย [ 0-3835-4580-4 (666666) ]
 • คณะวิทยาการจัดการ [ 0-3835-2828 ]
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา [ 0-3835-4587-8 ]
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา [ 0-3835-4580-4 ]
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา [ 0-3835-2902,
    081-781-0934 ]
 • คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ [ 0-3835-4580-4 ]
 • สำนักงานวิทยาเขต ศรีราชา [ 0-3835-4580-4 ]